کد خبر: ۱۲۲۹۳۱
۰:۰ - ۱۳۹۸/۱/۳۱

عملکرد
برای دوره های سه ماه اعلام شد:

عملکرد "فارس" و 45 شرکت با پرش تاریخی 24800 و 8400 درصدی سود و زیان

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 45 شرکت دیگر، صورت های مالی دوره ای منتهی به اسفند سال گذشته با پرش تاریخی ۲۴۸۰۰ درصدی سود تا افزایش ۸۴۰۰ درصدی زیان منتشر کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان انتشار گزارش عملکرد میاندوره ایی شرکت های بورسی و فرابورسی ، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 45 شرکت دیگر ، صورت های مالی دوره ای 3، 6 ، 9 و 12 ماهه منتهی به اسفند سال قبل را منتشر کردند با پرش تاریخی 24800 درصدی سود تا افزایش 8400 درصدی زیان به چشم می خورد.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

"فارس" در دوره ۹ ماهه ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۸۳ درصدی به ازای هر سهم ۱۳۴ ریال سود محقق کرد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم ۶ ریال زیان محقق کرده بود. این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد ۱.۲ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پتروشیمی پردیس

"شپدیس" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۱۳۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۷ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۹۸ درصدی فروش و شناسایی ۲۳۹ میلیارد تومان سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱.۲ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

میدکو

"میدکو" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هرسهم ۲۴۴ ریال سود محقق کرده و در این دوره افزایش سرمایه ۲۲ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هرسهم ۲۸ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۵۶ درصدی داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۸ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۷۰۶.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

چادرملو

"کچاد" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۷۹۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۰۴درصد فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲.۶ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

محورسازان ایران خودرو

"خوساز" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هرسهم ۳ ریال زیان محقق کرده و در این دوره افزایش سرمایه ۳۴۸ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هرسهم ۷۹ درصد کاهش داشته ولی زیان خالص کاهش ۱۷درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۱۴ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و نیز افزایش ۴۷۹ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه است.این شرکت در عملکرد ۱۲ مبلغ ۲۸۳.۴ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری خوارزمی

"وخارزم" در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۸ ریال سود محقق کرده،این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۶ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد ۹۸ مبلغ ۲۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری ملت

"وملت" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۸ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۸ درصدی هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۷۷۳.۲ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری مسکن الوند

"ثالوند" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۸ تومان سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۴ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۵۰ درصدی بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی و از طرفی شناسایی ۴.۸ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱۳.۹ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان

"کرمان" در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۸۰۹ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵۷ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد ۹۸ مبلغ ۴۸.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری ساختمان نوین

"وثنو" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۷۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳۸ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۹۳درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۵.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

"ثغرب" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۱ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر شناسایی ۴.۸ میلیارد تومان سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ یک میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری مسکن

"ثمسکن" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۱۰ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۲درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۵.۴ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری مسکن پردیس

"ثپردیس" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱درصد افت داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۶۱ درصدی بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

"وتوس" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴ ریال زیان محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۷۸ درصد افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هر سهم ۳۳ درصد افزایش داشته ولی زیان خالص افزایش ۱۷۱درصدی داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۹۶ درصدی درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۶۲۰.۸ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری توسعه ملی

"وتوسم" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۲۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۶ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۲.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری بهمن

"وبهمن" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۷۱ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۶ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۹.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری غدیر

"وغدیر" در دوره ۳ ماهه به ازای هرسهم ۰ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل و به ازای هر سهم ۲ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

"گوهران" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳۳ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۴۲۵ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۲۲.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سیمان کردستان

"سکرد" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۶۳ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۲ درصدی هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱۳.۸ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

سیمان هگمتان

"سهگمت" در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دی ۹۷ به ازای هر سهم ۲۵۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴درصد افت داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۲درصدی بهای تمام شده فروش و از طرفی کاهش ۹۳درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی را ۱۰۳درصد پوشش داده است.

سیمان سپاهان

"سپاها" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۳درصدی فروش و از طرفی کاهش ۵۳ درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۴۳۳.۳ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

سیمان غرب آسیا

"سجام" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۸۵ ریال زیان محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۳۳ درصد افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هر سهم ۸۴۰۰ درصد افزایش داشته ولی زیان خالص  افزایش ۲۱۴۸۷ درصدی داشته که عمدتا بخاطر شناسایی ۷.۲ میلیارد تومان سایر هزینه‌های عملیاتی و نیز شناسایی ۹.۲ میلیارد تومان هزینه های مالی  است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۷.۳ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

سیمان مازندران

"سمازن" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۴۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۶ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۵.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سیمان دورود

"سدور" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۷۶ ریال سود محقق کرده،این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳۰ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سیمان شرق

"سشرق" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد کاهش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۹درصدی فروش و شناسایی ۶.۷ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۴۱۶.۸ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

"شمواد" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۹۱ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۶۷۳ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

فولاد آلیاژی یزد

"فولای" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۴۴۴ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۲۱ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ مبلغ ۵.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

محصولات پارس

"شپارس" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۴۹ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۸۰۰ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۱۳ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱۲.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

صنایع بسته بندی ایران

"فبیرا" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۹۶ ریال سود محقق کرده،این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۶ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱۶.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

شیشه همدان

"کهمدا" در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۵۰۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۹ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۸۲ درصد فروش و نیز افزایش ۶۱۹درصد سایر درآمدهای غیرعملیاتی اقلام متفرقه است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۵۸.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

معدنی املاح ایران

"شاملا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۴۷۱۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۳درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۶۵ درصدی فروش  است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماه مبلغ ۹۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

عمران و توسعه فارس

"ثفارس" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۹۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۶۵ درصدی هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۹.۹ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

خوراک دام پارس

"غدام" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۵ درصدی بهای تمام شده فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۲۸.۱ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

توکا رنگ فولاد سپاهان

"شتوکا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۴۸۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۸درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۲۰درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۰.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

ساختمان اصفهان

"ثاصفا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۳ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش زیان داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۳۷۱.۷ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

گلتاش

"شگل" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۵۰۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷۵ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۹۶درصدی درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۵۰.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پاکسان

"شپاکسا" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۵۱۶ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۴۱۱ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۹۲۱ درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۲۸درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۵۵.۶ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

"تاپکیش" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۳۴۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳۲ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش  ۴۸۲ درصدی درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۳.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

ریشمک

"ریشمک" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۴۲۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۰ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۳۳ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۲.۷ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

بهپاک

"بهپاک" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۲۳۴ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۵۶ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۲۳ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۹۲درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۱درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۱.۷ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

لیزینگ ایران و شرق

"ولشرق" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۷۶ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۶۹ درصدی مالیات است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۲.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بین المللی توسعه ساختمان

"ثاخت" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴۴ ریال زیان محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۷۱ درصدی بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۲۶.۴ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

داروسازی تهران شیمی

"شتهران" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۲۰۹ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۸ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۲۲۴ درصدی داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۲ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۹.۳ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

داروسازی عبیدی

"دعبید" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۲۱۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۴۲ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۳۵.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

داروسازی اکسیر

"دلر" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۲۱۶۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۹ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش   ۲۹ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۹۷.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

شاهد

"ثشاهد" در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۸۳ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۴۸ درصد افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۴۶ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۱۷درصدی داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۰۲درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد ۹۸ مبلغ ۳۳.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ