کد خبر: ۱۵۳۹۸۷
۰:۰ - ۱۳۹۹/۳/۸

شرایط بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

شرایط بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

وزارت بهداشت با صدور بخشنامه‌ای شرایط بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی از تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌های علوم پزشکی و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﺮم ﺟﺎری و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه‌ها از ۱۷ خرداد به استحضار می‌رساند با توجه به وضعیت کلی استان و شهرستان محل استقرار دانشگاه اقدامات لازم با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی به عمل آید.

همچنین ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار آﻣﻮزش دروﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن به صورت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ است در صورت لزوم ﮐﻼس‌های ﺣﻀﻮری رﻓﻊ اﺷﮑﺎل به طور فشرده  ﺑﺮﮔﺰار شود.

برای حضور دانشجویان بالینی از تاریخ ۱۷ خرداد با اولویت کارورزان و کارآموزان رشته‌های مختلف برنامه‌ریزی و اقدام شود. همچنین ﺑﺮای ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، دﺳﺘﯿﺎران و اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش‌های ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر است ﺑﻪ ﻣﺎه‌های ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﻣﻨﺘﻘﻞ شود.

اراﺋﻪ دروس ﻋﻤﻠﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر نیست در ﮔﺮوه‌های ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑل‌های ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ انجام شده و ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر است ﺑﻪ ﻣﺎﻫ‌ﻬﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﻣﻨﺘﻘﻞ شود.

طوری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی شود ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﻮﻧ‌ﻬﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣﺮداد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.اما در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ ۵ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه از ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن‌ها به صورت ﺣﻀﻮری و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ است.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر دانشجویان در ﮐﻼس‌های آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی، ﺣﻀﻮری و ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ، ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و  ... و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮه‌ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه  داﻧﺸﮕﺎه است.

دانشچویانی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ‌رﺳﺎﻧﻨﺪ باید در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻗﺪام کنند ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﯿﺴﺮ شود

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه طوری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ‌اﻻﻣﮑﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ تفکیک شود.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره از ﻣﻬﺮﻣﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری را دارﻧﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را اﻋﻼم کنند ﺗﺎ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﻧﯿﺰ اﻋﻼم شود ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﮑﻮر اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ شود.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ