وی ادامه داد: البته جان ناقابلی دارم که فدای ملت و عظمت ایران است. پای ملت ایران و حقوق ایستاده ام. کوچک ملت ایران هستم. بروید و ببینید آن کانال تلگرامی مال چه کسی است که رسما تهدید به ترور کرده است. مسائل را گفته و تشریح کرده ام. چون اطلاع دارم کجاها، چه کسانی می نشینند و چه تصمیماتی می گیرند. اینها را گفته ام، ضبط کرده ام و در چندین جای مطمئن قرار داده ام. همان هایی را که نوشته ام دنبال کنید، می توانید متوجه بشوید وابسته به کجاها هستند.