کد خبر: ۸۷۵۶۰
۰:۰ - ۱۳۹۷/۵/۱

خلاصه عملکرد 3 ماه اول ملی مس ، ذوب و  59 شرکت دیگر

خلاصه عملکرد 3 ماه اول ملی مس ، ذوب و 59 شرکت دیگر

عملکرد ۳ ماه اول سال جاری ۶۱ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله ملی مس، ذوب آهن ، فولاد خوزستان، چند پتروشیمی، بیمه، پالایشگاه، فولاد، خودرو، سیمان و بانک منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عملکرد 61 شرکت بورسی و فرابورسی در دوره 3 ماهه منتشر شد و عملکرد های این شرکت ها به شرح زیر است:

عملکرد 3 ماهه سیمان سفید نی ریز

"سنیر" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 370 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش 10 درصد بهای تمام شده فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 1.847 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان فارس

"سفار" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 181 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 5 درصد فروش و از طرفی کاهش یک درصدی کاهش بهای تمام شده فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 4.223 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان ممتازان کرمان

"سمتاز" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 189 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 17 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 7.409 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان داراب

"ساراب" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 69 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 176 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 559 درصد سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه و کاهش 5 درصد بهای تمام شده فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97  مبلغ 6.219 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان ارومیه

"ساروم" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 192 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش 23 درصد بهای تمام شده فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 13.462 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان شاهرود

"سرود" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 52 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش 15 درصد بهای تمام شده فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 4.237 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان قاین

"سقاین" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 726 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51 درصد افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش 16 درصد فروش و از طرفی افزایش 3 درصد بهای تمام شده فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 3.864 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان خوزستان

"سخوز"  در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 137 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 128 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 20 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 8.892 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان تهران

"ستران" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم 28 ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال گذشته و به ازای هر سهم 8 ریال سود محقق کرده بود.افزایش 16 درصد بهای تمام شده فروش و نیز افزایش 88 درصد هزینه های فروش , اداری و عمومی از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این شرکت طبق آخرین گزارش ارائه شده  برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 40 ریال سود پیش بینی کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان فارس نو

"سیمان" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 195 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 135 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش 35 درصد هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 6.834 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سیمان بهبهان

"سبهان" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 749 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 13 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 4.120 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه ایران خودرو دیزل

"خاور" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 487 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر کاهش 48درصد فروش و افزایش 25 درصد هزینه های مالی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 243.1 میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه زامیاد

"خزامیا" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 27 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر کاهش 2 درصد فروش و از طرفی افزایش 2 درصد بهای تمام شده فروش و نیز افزایش 33 درصد هزینه های فروش، اداری و عمومی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 15.175 میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پارس خودرو

"خپارس" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم صفر ریال سود محقق کرده است این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال گذشته به ازای هر سهم 8 ریال سود محقق کرده بود. افزایش 38 درصد بهای تمام شده فروش و نیز افزایش 23 درصد هزینه های فروش، اداری و عمومی از عمده دلایل کاهش سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 1.03 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بهمن دیزل

"وخدیزل" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 322 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 84 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 32.227 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه گروه بهمن

"خبهمن" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 7 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 6.78 میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه سایپا آذین

"خاذین" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 8 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 300 درصد افزایش داشته عمدتا بخاطر افزایش 47 درصد بهای تمام شده فروش و افزایش 22 درصد هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 1.027 میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه محورسازان ایران خودرو

"خوساز" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 2 ریال سود محقق کرده است این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال گذشته به ازای هر سهم 116 ریال زیان محقق کرده بود.افزایش 617 درصد سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 44.5 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه الکتریک خودرو شرق

"خشرق" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم 2 ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری سرمایه ی خود را 100 درصد افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سود هر سهم تغییری نداشته ولی سود خالص 53 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش 32 درصد سایر هزینه های عملیاتی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 110 هزار تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه فولاد آلیاژی ایران

"فولاژ" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 26 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سود هر سهم تغییری نداشته ولی سود خالص افت یک درصد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 12.890 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه فولاد امیرکبیر کاشان

"فجر" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 152 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 124 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 48 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به  29 اسفند 97 مبلغ 13 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه فولاد خوزستان

"فخور" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 372 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 34 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 538 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه آهن و فولاد ارفع

"ارفع" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم 311 ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 34 درصد را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سود هر سهم 718 درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 980 درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 73 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 124.3 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه فولاد هرمزگان جنوب

"هرمز" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 78 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 136 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 9 درصدی فروش و از طرفی کاهش 8 درصد بهای تمام شده فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 116.6 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه مجتمع فولاد خراسان

"فخاس" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 94 ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری سرمایه را 12 درصد افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سود هر سهم 292 درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 338 درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 97 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 84.656 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه فولاد کاوه جنوب کیش

"کاوه" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 76 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 171 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر  افزایش 110 درصد فروش و 265 میلیارد ریال سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 53.066 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه فولاد افزا سپاهان

"فافزا" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97  (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 203 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصدی رشد داشته که عمدتا بخاطر  افزایش 72 درصدی فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 1.826 میلیون رتومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه ذوب آهن

"ذوب" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم 19 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال گذشته و به ازای هر سهم 20 ریال زیان محقق کرده بود.افزایش 49 درصد فروش عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد 3 ماهه  برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 62.646 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه مجتمع فولاد خراسان

"فخاس" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 94 ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری سرمایه را 12 درصد افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سود هر سهم 292 درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 338 درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 97 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 84.656 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پتروشیمی مارون

"مارون" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,049 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به  29 اسفند 97 مبلغ 419 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پتروشیمی کازرون

"کارزو" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم یک ریال زیان محقق کرده است این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال گذشته به ازای هر سهم 5 ریال سود محقق کرده بود.کاهش 75 درصدی  سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به  29 اسفند 97 مبلغ 93.3 میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پتروشیمی فن آوران

شفن" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,898 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد رشد داشته عمدتا بخاطر افزایش 66 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 180 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پتروشیمی غدیر

"شغدیر" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 55 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال گذشته به ازای هر سهم 44 ریال  زیان محقق کرده بود.افزایش 52 درصد فروش از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 7.192 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه صنایع پتروشیمی کرمانشاه

"کرمانشاه" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 156 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 19 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 55.1 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پتروشیمی فجر

"بفجر" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 334 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 112 درصد سایر درآمدهای عملیاتی و کاهش مالیات بر درآمد شرکت است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 216.9 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پتروشیمی ممسنی

"ممسنی" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 2 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 221.4 هزار تومان زیان خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پتروشیمی مبین

"مبین" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 310 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد رشد داشته عمدتا بخاطر افزایش 10 درصد فروش و نیز افزایش 332 درصد سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 428.9 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پتروشیمی اصفهان

"شصفها" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 412 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1,273 درصد رشد داشته که عمدتا به خاطر افزایش 42 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 12.347 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه نفت بهران

"شبهرن" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 387 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 38 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 77.3 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

لازم به توضیح است که سود حاصل از سرمایه گذاری ها مبلغ 16.12 میلیارد تومان است که در صورت سود و زیان منظور نشده لذا با احتساب مبلغ مذکور سود هر سهم مبلغ 467 ریال می شود.

عملکرد 3 ماهه پالایش نفت اصفهان

"شپنا" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 301 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 80 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 602.5 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پالایش نفت تهران

"شتران" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 255 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 75 درصد فروش میباشد.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 408.1 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه نفت پارس

"شنفت" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 205 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 71 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 46 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 25.661 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه نفت ایرانول

"شرانل" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 218 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر  افزایش 34 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به  29 اسفند 97 مبلغ 43.529 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه نفت سپاهان

"شسپا" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97  (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,218 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 230 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 30 درصد فروش و کاهش 93 درصد هزینه‌های مالی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 127.9 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه سینا

"وسین" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 27 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به  29 اسفند 97 مبلغ 4.01 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه میهن

"بهمن" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم 18 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال گذشته و به ازای هر سهم 46 ریال زیان محقق کرده بود.

این شرکت بر اساس عملکرد 3 ماهه  برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97  مبلغ 1.464 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه ملت

"ملت" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 80 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97  مبلغ 22.802 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه تجارت

"بنو" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 38 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد رشد داشته است .

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 9.435 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه نوین

"نوین" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 43 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 87 درصد رشد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 6.471 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه پارسیان

"پارسیان" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 68 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افت داشته است

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به  29 اسفند 97 مبلغ 20.452 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه البرز

"البرز" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 36 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 14.416 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه سامان

"بساما" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 78 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 11.655 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بیمه پاسارگاد

"بپاس" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 72 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 18.458 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بانک دی

"دی" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 2,168 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش 15 درصد سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نیز افزایش 27 درصد جمع هزینه ها است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 1.387 میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بانک کارآفرین

"وکار" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم 36 ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال گذشته و به ازای هر سهم 31 ریال سود محقق کرده بود. کاهش 29 درصد جمع درآمدها و افزایش 66 درصد جمع هزینه از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد 3 ماهه  برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97  مبلغ 30.333 میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بانک خاورمیانه

"وخاور" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 120 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 85 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 55 درصد جمع درآمدها است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 71.875 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بانک انصار

"وانصار" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 35 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش 21 درصد جمع هزینه ها است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 35.082 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه بانک سینا

"وسینا" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 39 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 32 درصد جمع درآمدها است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 38.748 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه پرداخت الکترونیک سامان کیش

"سپ" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 548 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 227 درصد درآمدهای عملیاتی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 98.689 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه کارت اعتباری ایران کیش

"رکیش" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 113 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 14 درصد درآمدهای عملیاتی است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 22.559 میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

عملکرد 3 ماهه ملی صنایع مس ایران

"فملی" در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 191 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 151 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 70 درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97  مبلغ 1.147 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

انتهای پیام

 

 

 

 

 

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ