گزارش ارزی بانک مرکزی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار، سیاست ها، برنامه ها ، عملکرد سامانه های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا و اقدامات بانک مرکزی از سال گذشته تا کنون توسط عبدالناصر همتی اعلام شد.

همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست های تشویقی و انضباطی اعمال شده بررسی و بر تسهیل گری در ورود ارز حاصل از صادرات با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان راهکاری موفق تاکید شد.

انتهای پیام