متقاضیان دریافت یارانه معیشتی دولت بخوانند : شرایط جدید پرداخت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیات وزیران در جلسه 15 دی ماه در اجرای مصوبه چهل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درخصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی، آیین‌نامه نحوه شناسایی را به‌ شرح زیر تصویب کرد.

ماده 1. در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

1. وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2. سازمان: سازمان هدفمندی یارانه‌ها.

3. خانوار: فرد یا افرادی که بر اساس ضوابط مورد عمل در سازمان به‌ عنوان خانوار محسوب می‌شوند.

4. کمک حمایت معیشتی: وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع مصوبه چهلم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ 30 شهریور ماه که طبق ضوابط این آیین‌نامه به خانوارهای هدف توسط وزارت یا سازمان پرداخت می‌شود.

ماده 2. کمک حمایت معیشتی به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان مذکور در جدول زیر کمتر بوده و یا مشمول یکی از شرایط مقرر در این ماده نباشند، تعلق می‌گیرد:

الف. خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو بطور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب. خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش 1.2 میلیارد تومان در تهران و کلان‌شهرها و 900 میلیون تومان در سایر شهرستان‌ها.

پ. خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از 300 میلیون تومان یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهارصد میلیون تومان.

ت. کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌ پرداز.

ث. خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند.

ج. گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به‌ مبلغ بیش از 300 میلیون تومان که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

ماده 3. نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر  اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت ابلاغ می‌شود.

تبصره 1: میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص‌های مالی و یا میانگین برداشت 6 ماهه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار است. تعیین وسع خانوارها برای کمک حمایت معیشتی و سایر موارد حمایتی بر اساس الگوهای مورد تأیید وزارت و بدون هر گونه مداخله انسانی در نتایج حاصله صورت می‌گیرد. مشاهده و بررسی اطلاعات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

تبصره 2: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 70 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه موضوع تصویب‌نامه 9 شهریور سال جاری موظفند ظرف دو ماه تکلیف مذکور در آن ماده را اجرا کنند.

ماده 4. چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می‌تواند هر سال یک بار درخواست رسیدگی کند تا در مقاطع زمانی 6 ماهه (خرداد و آذر هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد.

تبصره: رسیدگی به درخواست متقاضیان کمک حمایت معیشتی در اسفند سال جاری انجام خواهد شد.

ماده 5. دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه توسط وزارت و سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 6. مبلغ کمک حمایت معیشتی طبق جدول زیر به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود:

ماده 7. دستگاه‌های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه‌های نقدی کارکنان را بطور سرجمع دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌های موضوع این آیین‌نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع هم‌پوشانی و پرداخت اقدام کنند.

ماده 8. اعتبار لازم برای شناسایی جامعه هدف و اجرای این آیین‌نامه از محل اعتبارات هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین خواهد شد.

انتهای پیام