رویدادهای مهم تاپیکو، "وبانک" و ۸ شرکت منجر به توقف نماد و صف خرید شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تاپیکو، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و 8 شرکت دیگر درخصوص رویدادهای مهم خرید و واگذاری سهام، نتیجه برگزاری مزایده و شرکت در مناقصه، توقف فعالیت ها، نوسان قیمت سهام و شایعه افزایش سرمایه، دست به شفاف سازی زدند و زمینه ساز افزایش یا کاهش قیمت شدند.

براین اساس، شرکت های حمل ونقل بین المللی خلیج فارس، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شیمیائی رنگین با توقف نماد، بیمه البرز و سرمایه گذاری صنعت بیمه با رشد 4.9 درصدی قیمت و صف خرید، تاپیکو و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با رشد 1.8 درصدی و اندک قیمت، پتروشیمی زاگرس با افت اندک قیمت و تأمین مسکن جوانان در وضعیت مجاز - محفوظ قرار دارد.

تاپیکو: (واگذاری سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا) اینجا

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی: (عدم نتیجه از برگزاری دو مزایده) اینجا و اینجا

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان: (خرید سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا) اینجا

پتروشیمی زاگرس: (توقف تمامی فعالیت ها) اینجا

حمل ونقل بین المللی خلیج فارس: (نتایج شرکت در مناقصه) اینجا

بیمه البرز: (شفاف سازی درباره نوسان قیمت سهام) اینجا

سرمایه گذاری صنعت بیمه: (شفاف سازی درباره نوسان قیمت سهام) اینجا

تأمین مسکن جوانان: (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده) اینجا

شیمیائی رنگین: (شفاف سازی درباره شایعه افزایش سرمایه) اینجا

انتهای پیام