چهار شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۶، ۲۲، ۱۰۰ و ۱۶۷۹ درصدی دادند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، چهار شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، پارس مینو، شوکو پارس و شیشه قزوین به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 56، 22، 100 و 1679 درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، "وصنعت" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 1.8 به 2.8 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران سرمایه گذاری های انجام شده، حفظ و افزایش عملیات جاری و جلوگیری از خروج وجوه نقد اعمال خواهد شد.

"غپینو" هم درصدد است سرمایه فعلی را از 900 میلیارد به 1.1 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک مالی و بهبود نسبت مالکانه اعمال خواهد شد.

همچنین "غشوکو" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 40 به 80 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

در این میان، "کقزوی" درصدد است سرمایه فعلی را از 142.8 میلیارد به 2.5 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام