معامله ۱.۴ هزار میلیارد تومانی ۶۸.۹۵ درصد سهام "تپسی" قطعی شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بلوک 68.95 درصدی و تجمیعی سهام شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (27.74 ، 13.63 ، 24.62 و 2.95 درصد) که با درخواست چهار سهامدار حقوقی و دو شرکت راستین ارزش سپهر و خورشید سان، 15 و 16 بهمن عرضه شده بود در بازار دوم معاملات فرابورس به فروش رسید.

براساس این گزارش این معامله که شامل بیش از 1.6 میلیارد سهم "تپسی" بود به ارزش کل 1.4 هزار میلیارد تومان و سه قیمت پایه 762، 913.7 و 934 تومانی برای هر سهم پس از احراز شرایط قطعی شده و توسط  مجموعه گلرنگ خریداری شد.

ﺧﺮﯾﺪار در خرید شرایطی باید ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ 40 درﺻﺪ از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺳﻬﺎم ﯾکی از ﺷﺮکتﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از 30 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒتی ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه واگذار کند. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﺎم، ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت طی ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻬﺎیی می ﺷﻮد.

ﺑﺎﺑﺖ پرداﺧﺖ 50 درﺻﺪ از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ چک ﺻﯿﺎدی ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی 15 اسفند، 16 فروردین و 13 تیر ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش در ﺣﻖ ﻓﺮوﺷﻨﺪگان اﻗﺪام کند. ﺑﻪ گونه ای که ﺗﺎ 16 فروردین ﺣﺪاﻗﻞ 80 درﺻﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺛﻤﻦ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ چکﻫﺎی ﺻﯿﺎدی ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪگان اﻗﺪام کند. اﻋﺘﺒﺎر چکﻫﺎی ﺻﺎدره باید ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪگان ﺑﺮﺳﺪ.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام