بانک دی بلوک ۱۳.۳ درصدی نیروگاه فرابورسی را روانه میز فروش می کند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک دی در نظر دارد بلوک 13.33 درصدی سهام نیروگاه زاگرس کوثر را بطور عمده و نقد یا شرایطی در بازار دوم معاملات فرابورس به فروش برساند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

بر اساس این گزارش، مقرر شده بیش از 800 میلیون سهم "بزاگرس" را 7 اسفند از طریق کارگزاری بانک دی عرضه کند. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 1260 تومان، ارزش معامله هزار میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت 100.8 میلیارد تومان تعیین شده است.

خریدار در ﺻﻮرتی که ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی ﻣﻮﻇﻒ است کل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را حداکثر طی 2 روز کاری از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ پرداخت کند. در صورت خرید شرایطی باید 10 درﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ حداکثر طی 14 روز کاری پس از انجام ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و الباقی ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ طی 60 ﻗﺴﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد 23 درﺻﺪ ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ پرداﺧﺖ شود که ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ، ﯾک ﻣﺎه پس از ﻗطعی ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام